I

In Argentina In Vrbe Fani In Vrbe Venetiarum In alma civitate Lugdunea In ciuitate Lugdunen[sis]
In inclita civitate Venetiarum In oppido Nurnbergensi In urbe Venetiarum Ingolstadii
Ingolstadij Ingolstadt Italien Italien (?)